เวียดนาม : ภาพรวมและทิศทางในการผลิตสินค้าสมุนไพร สินค้าจาก ธรรมชาติ และสินค้าออร์แกนิค

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวียดนาม เนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริโภคในเวียดนามตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและมีแนวโน้มบริโภคยาสมุนไพรมากขึ้น ซึ่งการ หันมาบริโภคสมุนไพรไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาสุขภาพ แต่ยังใช้เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ และ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ส่งผลให้ความต้องการยาแผนโบราณในเวียดนามมีประมาณ 60,000 – 80,000 ตันต่อปี กลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่ในเวียดนามถือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการและแสวงหาความงามจาก ธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ความงามและดูแลผิวพรรณที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อความงามใน เวียดนามเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงมาก จากการสำรวจล่าสุดของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center: ITC) และธนาคารโลก (World Bank: WB) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคใน เวียดนามทั้งชายและหญิงใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องสำอางคิดเป็น 6 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี … ( อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตาม pdf.file แนบ )>>>>>>>> ( แหล่งข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )
ไฟล์ที่แนบมาขนาด
vietnam_herb_naturalorganic_product.pdf4.1 MB