ใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic Mark)

สมาคมฯ ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ที่มอบสิทธิ์ให้สมาคมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาพันธ์ฯ ในการให้อนุญาตและกำกับดูแลการใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global Organic Mark) สำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการผลิต-การค้า-การบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากลนี้ได้ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก IFOAM ว่าเป็น IFOAM Family of Standards และจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก IOAS หรือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของมาตรฐานนั้นๆ (ดูรายชื่อ IFOAM Family of Standards ที่ link)

ใน การใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากลนี้ มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

(ก) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,000 บาทสำหรับผู้ประกอบการที่ป็นสมาชิกสมาคมฯ และ 12,000 บาทสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ

(ข) ค่าธรรมเนียมรายปี 0.3% ของยอดขายสินค้าที่ใช้ตราเกษตรอินทรีย์สากลที่จำหน่ายในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา แต่จะเริ่มเก็บตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

 

ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อกับสมาคมฯ ได้ (ติดต่อ) หรือดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการใช้ตราและแบบฟอร์มได้จากข้างล่าง

ไฟล์ที่แนบมาขนาด
แบบฟอร์มการขอใช้ตรา91 KB
ระเบียบสมาคมฯ เกี่ยวกับการใช้ตรา71.65 KB