ข้าวและธัญพืช

ข้าวและธัญพืช

ข้าวอินทรีย์

- ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิก

- ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก

- ข้าวกล้องหอมมะลิแดงออร์แกนิก ตรา ซานทัม แอนด์ วิคเตอร์ ออร์แกนิกฟาร์ม

ข้าวอินทรีย์

ถั่วเขียวอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ถั่วเหลืองเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์กรีนเนท
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในโปรแกม IFOAM