เกษตรอินทรีย์ 101 รุ่นที่ 1


เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ 101" รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 57 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพีรโชติ จรัญวงศ์ นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยคนปัจจุบัน กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้แปรรูปเกษตรอินทรีย์" หลังจากนั้นคุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล กรรมการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้บรรยายถึงภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทยในปัจจุบัน

ในเวลาเสวนาภาคบ่ายเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้จากการแชร์ประสบการณ์ของผู้ดำเนินธุรกิจจากวงการกะทิ และข้าว ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติจากวิทยากรและผู้เข้าอบรมอย่างสนุกสนานและอบอุ่น