‘กลยุทธ์ส์ร้างประสบการณ์โดนใจ’... ทางรอดค้าปลีกรายย่อย ท่ามกลางตลาดออนไลน์ช็อปปิ้งที่แข่งขันกันรุนแรง

ปัจจุบันตลาดช็อปป้ิงออนไลน์ของไทยได้มีการเติบโตอย่างเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี หรือมีมูลค่าไม่ ต่ำกว่า 214,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ในขณะที่ธุรกิจการค้าปลีกแบบOffline มีการชะลอการเติบลดลง ซ่ึ่งส่วนหนึ่งอาจ มาจากการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรุกเข้ามาของผู้ประกอบการรายไทยทั้งไทยและต่างชาติที่เต็มไปดว้ย ความพร้อมด้านห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความเคลี่อนไหวอย่างต่อเน่ืองของกลุ่ม ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะรูปแบบตลาดกลางออนไลน์จะช่วยอำ นวยความสะดวกในการทำตลาดออนไลน์ ช็อปิ้งใหก้บัผูป้ระกอบการค้าปลีกรายย่อยได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นผลกระทบท่ีส่งแรงกดดนัให้กับ ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยที่จะตอ้งเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นและหนักขึ้นในตลาดออนไลน์ช็อปปิ้งง จึงทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรเปรียบเทียบถึงความเด่นและความท้าทายระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ ผูป้ระกอบการรายย่อย ทั้งนี้แล้วแต่การว่าจะดำเนินธุรกิจใหังคงอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่สูงยังคงเป็นโจทย์และความ ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะต้องเร่งปรับตัว ซ่ึ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยที่น่าจะถูกใจผู้บริโภคมากที่สุดคือการใช้กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและทำให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าในแต่ละราย ( อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaichamber.org/content/file/document/0927171506479294.pdf )