ประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเรื่อง" การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายการส่งออก"