อาการกุ้งอินทรีย์

อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดเม็ดจม ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำในระบบอินทรีย์