โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนี (GTZ) ในการดำเนินการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายตัวของการผลิตผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและขยายการส่งออก โดยสมาคมได้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการซึ่งประกอบด้วย

1. สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 20 ท่าน

2. คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย เพื่อเข้าสู่โครงการระยะต่อไป ซึ่งจะประกอบไปด้วย
2.1 การอบรมหลักสูตรการจัดระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ สำหรับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกับเกษตรกร
2.2 ให้คำปรึกษาแก่โครงการเป็นระยะเวลา 10 เดือน
2.3 ช่วยในการจัดทำใบสมัครของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สำหรับกิจกรรมในด้านส่งเสริมการตลาดนั้น GTZ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มจากเข้าสัมมนาหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ดูแลธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,600 บาทต่อท่านสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และ 2,000 บาทสำหรับผู้สมัครทั่วไป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552

อนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผัก ผลไม้ ก็สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการดำเนินธุรกิจต่อไป แต่จะไม่ถูกคัดเลือกเข้าสู่โครงการระยะต่อไป

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท