เกี่ยวกับสมาคม

strict warning: Non-static method flag_flag::factory_by_row() should not be called statically in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/flag/flag.module on line 1424.

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ ทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าการรวมตัวของผู้ประกอบการจะช่วยการขับเคลื่อนของ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับ ผู้บริโภค และการขยายตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเกษตรกรในภาคการผลิต

สมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2548 โดยมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีตลาดทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ สินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลของสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวหอมมะลิ ชาใบหม่อน ลำไย กาแฟ น้ำผึ้ง กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง กะทิ

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เช่น การรวมตัวกันเพื่อสร้าง การหาวัตถุดิบ การส่งเสริมการขาย ฯลฯ
2. สร้างความเข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป
3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อผลักดันนโยบายเกษตรอินทรีย์
4. ส่งเสริมการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างมีจริยธรรม
5. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกษตรอินทรีย์


คณะกรรมการสมาคม การค้าเกษตรอินทรีย์ไทยชุดปัจจุบัน ( 2561-2562 )

1. คุณพีรโชติ        จรัญวงศ์                  นายกสมาคม

2. คุณกานต์         ฤทธิ์ขจร                  อุปนายก

3. คุณศิริชัย         ลีศิริเจริญทรัพย์          อุปนายก

4. คุณวัลลภ         พิชญ์พงศา               เลขาธิการ

5. คุณชัชพล        พิทยาธิคุณ               เหรัญญิก

6.คุณณัฐวัฒน์      เตชะอาภรณ์กุล          นายทะเบียน

7. คุณพิสิษฐ์        วีระไวทยะ                  ปฎิคม

8. คุณวัชรี           ลีวุฒินันท์                 กรรมการ

9. คุณวิฑูรย์         เรืองเลิศปัญญากุล       กรรมการ