คำชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

strict warning: Non-static method flag_flag::factory_by_row() should not be called statically in /home/thaiorga/domains/thaiorganictrade.com/public_html/sites/all/modules/contrib/flag/flag.module on line 1424.

(1) คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกแต่ละประเภท

และนอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 • สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรม, การบริการ หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ที่ไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีอุปการะ คุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นต้องตอบรับคำเชิญ
 • ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
  3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
  4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
  5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
  6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

  1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร

 

(2) เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิก

 • ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

  1. ใบสมัครสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ใบรับรองมาตรฐาน (Certificate)  หรือ หลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์
 • ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

  หมายเหตุ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของกิจการ

  1. ใบสมัครสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
  2. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน / บริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
  4. ใบรับรองมาตรฐาน (Certificate) หรือ หลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์

 

(3) อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิกค่าลงทะเบียนค่าบำรุงรายปี
สามัญ10,000 บาท5,000 บาท
วิสามัญ5,000 บาท3,000 บาท

การชำระเงิน :

 • โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย"

  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารไทยศรี
  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 401-4-51423-1
  บัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 468-0-04232-9
  ( ส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่ Email: chutima.tota@gmail.com )

 

(4) สิทธิประโยชน์

 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
 4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 5. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 

ไฟล์ที่แนบมาขนาด
ใบสมัครสมาชิก122.5 KB
khamchiiaecchng.doc123 KB