เมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์ (ผัก)

เมล็ดพันธุ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การสนับสนุนและดูแลของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน โดยมีการรับรองมาตรฐานในระบบ Participatory Guarantee System (PGS)
เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแบบพันธุ์ผสมเปิด ซึ่งทำให้สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้เองในรุ่นถัดไป
ข้อมูลด้านเทคนิคการปลูกและลักษณะประจำสายพันธุ์ สามารถดูได้ที่ www.greennet.or.th/article/producers

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย เช่น มะเขือเทศสีดา มะเขือเทศลูกเล็ก มะเขือเทศลูกใหญ่ แมงลัก ถั่วพู ผักโขม บวบหอม บวบเหลี่ยม แตงร้าน